e-hvtd v2.0 (9175)

初等 sơ đẳng
♦Bậc bắt đầu, bậc thấp nhất. ◎Như: sơ đẳng sư phạm . ☆Tương tự: sơ cấp .