e-hvtd v2.0 (9175)

初政 sơ chính
♦Mới bắt đầu chấp chính. ◇Hậu Hán Thư : Kim tự sơ chính dĩ lai, nhật nguyệt vị cửu, phí dụng thưởng tứ dĩ bất khả toán , , (Địch Bô truyện ).
♦Chỉ chính sách mới. ◇Chương Bỉnh Lân : Thế đồ kiến Ưởng sơ chính chi khốc liệt, nhi bất khảo kì hậu chi thành hiệu , (Thương Ưởng ).