e-hvtd v2.0 (9175)

刪拾 san thập
♦Tước bỏ cái kém cỏi, giữ lấy cái hay đẹp (đối với văn tự). ◇Sử Kí : San thập Xuân Thu, tập lục quốc thì sự , (Thập nhị chư hầu niên biểu ).