e-hvtd v2.0 (9175)

光祿寺 quang lộc tự
♦Quan thự trông coi việc ăn uống cho vua.