e-hvtd v2.0 (9175)

光學 quang học
♦Tên gọi khác của hàn lâm học sĩ .
♦Khoa học nghiên cứu về ánh sáng (phát sinh, truyền bá, tính chất, hiện tượng, ứng dụng).