e-hvtd v2.0 (9175)

光顧 quang cố
♦Chiếu sáng.
♦Ngoảnh lại mà rọi sáng tới, tiếng tôn xưng người trên chiếu cố. ☆Tương tự: quang lâm . ◇Tiết Năng : Viễn lao tài tử kị, Quang cố dã nhân môn , (Giao cư đáp khách ) Bậc tao nhân tài tử nhọc lòng từ xa cưỡi ngựa, Chiếu cố tới cửa người thôn dã ở vùng ngoài thành.
♦Nhà buôn thường dùng để mời đón khách tới mua hàng. ◇Lỗ Tấn : Trách bị nữ nhân ái xa xỉ, bất khẳng quang cố quốc hóa , (Nam khang bắc điệu tập 調, Quan ư nữ nhân ) Trách móc các bà các cô ưa xa xỉ, không chịu chiếu cố tới hàng nội hóa trong nước.