e-hvtd v2.0 (9175)

冠世 quán thế
♦Trùm đời, siêu nhân xuất chúng. ◇Lí Bạch : Văn chương quán thế (Vũ xương tể hàn quân khứ tư tụng bi ).