e-hvtd v2.0 (9175)

冠群 quán quần
♦Giỏi vượt lên trên mọi người.