e-hvtd v2.0 (9175)

勤務 cần vụ
♦Công việc mệt nhọc.
♦Người đảm nhiệm công việc khó nhọc.