e-hvtd v2.0 (9175)

分封 phân phong
♦Thiên tử chia đất phong cho chư hầu.
♦Sau khi ong chúa mới sinh sản, ong chúa cũ đem một đàn ong đi chỗ khác làm tổ, gọi là phân phong . § Cũng viết là phân phong .