e-hvtd v2.0 (9175)

判語 phán ngữ
♦Lời phán định của quan tòa. ☆Tương tự: phán từ .