e-hvtd v2.0 (9175)

凡夫 phàm phu
♦☆Tương tự: phàm nhân . ★Tương phản: siêu nhân , thánh nhân .
♦Ta còn hiểu là kẻ thô tục.