e-hvtd v2.0 (9175)

內治 nội trị
♦Chính trị trong nước. ◇Lưu Hướng : Nội trị vị đắc, bất khả dĩ chánh ngoại , (Thuyết uyển , Chỉ vũ ) Chính trị trong nước chưa ổn định, thì không thể làm đúng việc bên ngoài.
♦Gia chính, tức là việc giáo dục dạy dỗ phụ nữ ngày xưa.
♦Gia vụ, việc nhà. ◇Vương An Thạch : Kinh kỉ nội trị, Năng cần bất giải , (Tiên Du huyện Thái Quân La Thị mộ chí minh ) Cương kỉ việc nhà, Siêng năng không trễ nải.
♦Tu thân, sửa mình.