e-hvtd v2.0 (9175)

內廷 nội đình
♦Trong cung. § Cũng viết là nội đình .
♦Nội triều. Đối lại với ngoại đình . § Đời Thanh, nội đình chỉ bên trong Càn Thanh môn , nơi hoàng đế triều kiến quần thần, làm việc triều chính.