e-hvtd v2.0 (9175)

儒林 nho lâm
♦Rừng nho, chỉ chung những người học hành, giỏi văn chương. ☆Tương tự: học giới .