e-hvtd v2.0 (9175)

儒行 nho hạnh
♦Phẩm hạnh nhà nho.