e-hvtd v2.0 (9175)

入關 nhập quan
♦Đi vào cửa một khu vực. ◇Phan Nhạc : Huề lão ấu nhi nhập quan (Tây chinh phú 西).