e-hvtd v2.0 (9175)

元老 nguyên lão
♦Bề tôi già của vua. Sau chỉ bậc đại thần lớn tuổi có phẩm đức trọng vọng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Triều đình đại sự, nhậm đại thần nguyên lão tự hành thương nghị, thử quốc gia chi hạnh dã , , (Đệ nhị hồi) Việc triều chính đã có các nguyên lão đại thần bàn tính với nhau, đó là sự may mắn cho quốc gia.
♦Tục gọi người làm việc lớn tuổi nhất trong một cơ quan.
♦Đời Đường gọi tể tướng là nguyên lão .