e-hvtd v2.0 (9175)

六國 lục quốc
♦Sáu nước ở Trung Hoa trong thời Chiến Quốc gồm: Sở, Tề, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy , , , , , .