e-hvtd v2.0 (9175)

六法 lục pháp
♦Sáu luật lệ gồm: hiến pháp, hình pháp, dân pháp, thương pháp, hình sự tố tụng, dân sự tố tụng (, , , , , ).