e-hvtd v2.0 (9175)

六角形 lục giác hình
♦Hình sáu góc.