e-hvtd v2.0 (9175)

冷宮 lãnh cung
♦Cung lạnh, cung điện của hậu phi thất sủng ở.
♦Không được trọng dụng nữa gọi là nhập lãnh cung .