e-hvtd v2.0 (9175)

凱歌 khải ca
♦Ca mừng chiến thắng. ◇Vu Khiêm : Bất nguyện thiên kim vạn hộ hầu, Khải ca đãn nguyện tảo hồi đầu , (Xuất tái ).
♦Bài hát mừng thắng trận. ◇Thủy hử truyện : Kiếp liễu xa tử tài vật, họa trước khải ca, mạn mạn địa thướng san lai , , (Đệ ngũ hồi) Chúng cướp hết của cải trong xe, hát bài ca chiến thắng, rồi thong thả kéo nhau lên núi.
♦§ Cũng viết là khải ca .