e-hvtd v2.0 (9175)

兄長 huynh trưởng
♦Tiếng gọi anh. § Cũng như ca ca . ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Đệ bối y thực tự túc, bất tiêu huynh trưởng quải niệm , (Tam hiếu liêm nhượng sản lập cao danh ).
♦Tiếng tôn xưng đồng bạn phái nam. ◇Tây du kí 西: Ngã môn đặc lai đầu huynh trưởng, vọng huynh trưởng niệm tích nhật đồng song chi nhã, dữ ngã kim nhật tố cá báo oan chi nhân , , ! (Đệ thất thập tam hồi).