e-hvtd v2.0 (9175)

凶信 hung tín
♦Tin tức chẳng lành, tin về chết chóc. ☆Tương tự: ngạc háo . ★Tương phản: hỉ tín . ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Tiên trước nhân khứ đáo Vương Lão Viên Ngoại gia báo liễu hung tín (Thác trảm thôi ninh ) Trước sai người đến nhà Vương Lão Viên Ngoại báo tin dữ.