e-hvtd v2.0 (9175)

典籍 điển tịch
♦Sổ sách, điển chương. § Cũng gọi là đồ thư . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bách quan cung nhân, phù sách điển tịch, nhất ứng ngự dụng chi vật, tận giai phao khí , , , (Đệ thập tam hồi) Còn các quan, các cung nhân, phù mệnh sổ sách, các thứ của vua dùng, phải vứt bỏ cả.
♦Tên chức quan coi giữ đồ thư.