e-hvtd v2.0 (9175)

典範 điển phạm
♦Khuôn mẫu. ☆Tương tự: mô phạm , điển hình , quy phạm .