e-hvtd v2.0 (9175)

典獄 điển ngục
♦Chức quan trông coi về các việc hình ngục. Phiếm chỉ quan giữ ngục.