e-hvtd v2.0 (9175)

典當 điển đương
♦Cầm đồ, đem đồ vật cầm thế để lấy tiền.
♦Tiệm cầm đồ. ◇Nho lâm ngoại sử : Tha tứ thập niên tiền, tại Tứ Châu đồng nhân hợp bổn khai điển đương , (Đệ tứ thập nhất hồi) Ông ta bốn mươi năm trước, ở Tứ Châu cùng người hùn vốn mở tiệm cầm đồ.