e-hvtd v2.0 (9175)

典章 điển chương
♦Chế độ, pháp lệnh, quy chế.
♦Phép tắc, chương pháp.