e-hvtd v2.0 (9175)

典簿 điển bạ, điển bộ
♦Văn thư triều đình.