e-hvtd v2.0 (9175)

刀傷 đao thương
♦Bị thương vì dao.