e-hvtd v2.0 (9175)

停留 đình lưu
♦Dừng lại, không tiến tới trước.