e-hvtd v2.0 (9175)

停止 đình chỉ
♦Thôi, ngừng lại, không tiến hành nữa. ◎Như: chánh phủ đình chỉ trưng thu diêm thuế .