e-hvtd v2.0 (9175)

停戰 đình chiến
♦Ngừng chiến. ☆Tương tự: tẩm binh , tức binh , hưu chiến . ◎Như: lưỡng quốc hiệp nghị đình chiến .