e-hvtd v2.0 (9175)

偃仰 yển ngưỡng
♦☆Tương tự: phủ ngưỡng .