e-hvtd v2.0 (9175)

夫倡婦隨 phu xướng phụ tùy
♦Chồng đề xướng vợ làm theo. Chỉ vợ chồng hòa mục.