e-hvtd v2.0 (9175)

俯仰之間 phủ ngưỡng chi gian
♦Trong khoảng một thời gian rất ngắn, trong chớp mắt. Ý nói khoảng thời gian rất ngắn ngủi. ◎Như: phủ ngưỡng chi gian, dĩ thành trần tích , trong chớp mắt đã thành dấu vết xưa.