e-hvtd v2.0 (9175)

信義 tín nghĩa
♦Tin tưởng và đạo nghĩa.