e-hvtd v2.0 (9175)

信紙 tín chỉ
♦Giấy viết thư. § Cũng gọi là tín tiên .