e-hvtd v2.0 (9175)

信服 tín phục
♦Tín nhiệm và bội phục. ☆Tương tự: bội phục , chiết phục . ★Tương phản: bất phục .