e-hvtd v2.0 (9175)

信差 tín sai
♦Ngày xưa chỉ người đưa chuyển công văn tín kiện.
♦Nhân viên phát thư từ của bưu cục.