e-hvtd v2.0 (9175)

信女 tín nữ
♦Phụ nữ tin thờ Phật giáo nhưng chưa xuất gia. § Dịch tiếng Phạn của ưu bà di .