e-hvtd v2.0 (9175)

俚語 lí ngữ
♦Lời quê mùa, thô tục. Cũng viết là lí ngữ , lí ngôn .