e-hvtd v2.0 (9175)

俗名 tục danh
♦Tên thường gọi.
♦Tên của tu sĩ lúc chưa xuất gia.