e-hvtd v2.0 (9175)

不平等 bất bình đẳng
♦Không bằng nhau, không công bình.