e-hvtd v2.0 (9175)

侵食 xâm thực
♦Xâm chiếm ăn mòn.