e-hvtd v2.0 (9175)

侵奪 xâm đoạt
♦Xâm chiếm cướp đoạt.