e-hvtd v2.0 (9175)

侵吞 xâm thôn
♦Dùng võ lực lấn nuốt nước người ta hoặc chiếm lĩnh một phần đất đai một nước. ◇Đỗ Tuân Hạc : Đắc thế xâm thôn viễn, Thừa nguy đả kiếp doanh , (Quan kì ).
♦Chiếm hữu một cách phi pháp của cải người khác.