e-hvtd v2.0 (9175)

侵占 xâm chiếm
♦Xâm đoạt chiếm cứ. § Cũng viết là xâm chiếm .